Karayiannas Developers v. the Carpenter: Case 794/2011

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ενώπιον:  Στ.  Τσιβιτανίδου – Κίζη, Ε.Δ.

Αρ.  Αγωγής: 794/11

Μεταξύ:

Δρυξύλ Λτδ, από Δερύνεια

Ενάγουσας

και

Ch.  Karayiannas and Son Developers Ltd, από Παραλίμνι

Εναγομένης

Αίτηση ημερομηνίας 24.2.2012 για διαγραφή του Κλητήριου Εντάλματος και/ή της Έκθεσης Απαίτησης

Ημερομηνία:   25 Οκτωβρίου 2013

Εμφανίσεις:
Για τους Εναγομένους – Αιτητές:  Ο κ.  Χρίστος Κοσιάρης για Andrew Klydes LLLC
Για τους Ενάγοντες – Καθ΄ ων η Αίτηση: Ο κος Χαράλαμπος Αρτέμης για Σκορδής, Παπαπέτρου και Σία Δ.Ε.Π.Ε. (για να ακούσει απόφαση η κα Βρακά)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η αξίωση των εναγόντων στην αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο,  είναι για το ποσό των €37.492.44 πλέον τόκους και έξοδα.  Όπως προβάλλεται στην Έκθεση Απαίτησης, οι ενάγοντες ασχολούνται με ξυλουργικές εργασίες ενώ οι εναγόμενοι με την  ανάπτυξη γης (developers).  Μεταξύ της περιόδου 1.1.2007 και 9.6.2011 οι ενάγοντες κατόπιν συμφωνίας με τους εναγομένους, προέβηκαν σε ξυλουργικές εργασίες σε οικοδομές που ανήγειραν οι τελευταίοι.  Για τις εν λόγω εργασίες οι ενάγοντες έκδιδαν τιμολόγια και διατηρούσαν χρεωπιστωτικό  λογαριασμό στο όνομα των εναγομένων, στον οποίον χρέωναν τις οφειλές από τις ξυλουργικές εργασίες και πίστωναν τις πληρωμές εκ μέρους των εναγομένων.  Ο  εν λόγω λογαριασμός στις 9.6.2011 δείκνυε χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος των εναγομένων ύψους €37.492.44.

Με την υπό κρίση Αίτηση οι εναγόμενοι – αιτητές αιτούνται την έκδοση Διατάγματος «με το οποίο να διατάσσεται η αναστολή (stay) ή/και ο παραμερισμός (set side) ή/και η ακύρωση ή/και ο τερματισμός της υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό Αγωγής ή/και του Κλητήριου Εντάλματος  ή/και της διαδικασίας, λόγω κατάχρησης της διαδικασίας και/ή abuse of process, καθότι οι Ενάγοντες – Καθ΄ ων η αίτηση καταχώρησαν την αγωγή υπ΄ αριθμόν 648/11, η οποία αφορά τα ίδια επίδικα θέματα και/ή ταύτιση των διαδίκων.

Η αίτηση στηρίζεται στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο Κεφ. 6, στους περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς Δ. 33 Θ10, Δ. 48 Θ. 1- 4, 8, 9, 10, 12, Δ. 16 Θ.9, στον περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60 άρθρα 1 – 3, 21, 22, 29, 30, στους  περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς Δ. 25, Θ.1, 2, 3 και 4, Θ.Θ. 2, 4, 9 και 26, Δ.19, Θ. 26, Δ.23, Θ.2, Δ.21, Θ.Θ.1 και 10, ως επίσης στην εγγενή εξουσία, διακριτική ευχέρεια και πρακτική του Δικαστηρίου.

Τα γεγονότα επί των οποίων στηρίζεται η Αίτηση εκτίθενται στην Ένορκη Δήλωση της Αφροδίτης Οικονόμου, ασκουμένης  δικηγόρου στο γραφείο Α. Klydes LLC, δικηγόρου των εναγόντων.

Η ενόρκως δηλούσα αναφέρει ότι γνωρίζει τα γεγονότα της υπόθεσης τόσο από πληροφορίες που έλαβε από τους εναγομένους και τον δικηγόρο τους όσο και από τον φάκελο της υπόθεσης και ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη  να προβεί στην Ένορκη Δήλωση.  Επί της ουσίας, αναφέρει ότι οι Ενάγοντες καταχώρησαν εναντίον των εναγομένων στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου και την αγωγή με αριθμό 648/11, με την οποία αξιώνουν «υπόλοιπα ποσά και/ή χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο θα μπορούσε να περιληφθεί εις την παρούσα υπό εξέταση υπόθεση».  Είναι η θέση της ότι η αγωγή με αριθμό 648/11 καλύπτει τα ίδια επίδικα θέματα, που εγείρονται στην παρούσα αγωγή και ότι «οι διαφορές μεταξύ των διαδίκων πηγάζουν μέσα από το ίδιο πλαίσιο γεγονότων και αντιπαράθεσης».  Πέραν τούτου ότι εκτός της ταύτισης των διαδίκων και των επιδίκων θεμάτων, «το αντικείμενο και  ή βάση της αγωγής είναι όμοιο και/ή παρόμοιο».  Τέλος διατείνεται ότι γι΄ αυτούς  τους λόγους η αγωγή με τον πιο πάνω πάνω αριθμό και τίτλο, πρέπει να απορριφθεί.

Οι ενάγοντες καθ΄ ων η Αίτηση καταχώρησαν Ένσταση η οποία βασίζεται στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο Κεφ. 6, στους περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς, Δ. 48 Θ. 1 – 4, 8, 9, 10, 12 και Δ. 19, στη Δ. 64, στον περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60 και στην συμφυή εξουσία, διακριτική ευχέρεια και πρακτική του δικαστηρίου.

Ως λόγοι ένστασης προβάλλονται οι εξής:

«1. Η Αίτηση ημερομηνίας 24/12/2012 είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη.

  1. Η Αίτηση ημερομηνίας 24/2/2012 αποτελεί κατάχρηση της διαδικασίας. 
  1. Η ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την Αίτηση 24/2/2012 γίνεται από (ασκούμενη) δικηγόρο και όχι από την ίδια την Αιτήτρια χωρίς να εξηγείται επαρκώς ή καθόλου γιατί δεν προέβηκε σε αυτή αξιωματούχος της Αιτήτριας.
  2. Η παρούσα αγωγή δεν αποτελεί κατάχρηση της διαδικασίας καθότι η αγωγή 648/11 (Ε.Δ.  Αμμοχώστου)  μπορεί να έχει τους ίδιους διαδίκους αλλά έχει διαφορετικά επίδικα θέματα με την παρούσα αγωγή εφόσον εδράζεται σε διαφορετικές δοσοληψίες και/ή (απλήρωτα) τιμολόγια και/ή υπηρεσίες.»

Τα γεγονότα που στηρίζουν την ένσταση εμφαίνονται στην Ένορκη Δήλωση του Γιώργου Χαραλάμπους, ενός εκ των διευθυντών της ενάγουσας εταιρείας.

Ο Ενόρκως Δηλών, επί της ουσίας της υπόθεσης, αναφέρει ότι η αγωγή, 648/11 Ε.Δ.  Αμμοχώστου έχει μεν τους ίδιους διαδίκους με την παρούσα,  αλλά διαφορετικά  επίδικα θέματα.  Η κάθε αγωγή αφορά διαφορετικές δοσοληψίες μεταξύ των διαδίκων, διαφορετικές υπηρεσίες και διαφορετικά τιμολόγια.  Στην Ένορκη Δήλωση επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 1, δέσμη αντιγράφων καταστάσεων λογαριασμού για το τελικό ποσό των €37. 492,44 που είναι το αξιούμενο στην παρούσα αγωγή και ως Τεκμήριο 2, αντίγραφα καταστάσεων λογαριασμού για το τελικό ποσό των €73.381,13 που αξιούνται με την αγωγή αρ. 648/11.Τα ίδια τα τιμολόγια δεν επισυνάπτονται καθότι, όπως επεξηγείται, είναι σε πολύ λεπτό χαρτί και παρόλες τις προσπάθειες κατέστη αδύνατο να φωτοτυπηθούν.  Ως Τεκμήριο 3, επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα δύο επιταγών οι οποίες εκδόθηκαν από την εναγομένη εταιρεία προς όφελος των εναγόντων, οι οποίες δεν ετιμήθησαν.  Ο ενόρκως δηλών, παραδέχεται ότι οι επιταγές αφορούν μόνο την αγωγή αρ. 648/11 και όχι την παρούσα.

Προτού η υπό κρίση Αίτηση αχθεί σε ακρόαση, οι εναγόμενοι – αιτητές υπέβαλαν γραπτό αίτημα με το οποίο αιτούντο την παραχώρηση άδειας του Δικαστηρίου ώστε να καταχωρήσουν συμπληρωματική ένορκη δήλωση με την οποία αφενός μεν θα επεξηγείτο ο λόγος που οι διευθυντές των εναγομένων παρέλειψαν να προβούν οι ίδιοι σε ένορκη δήλωση που να υποστηρίζει την επίδικη Αίτηση και αφετέρου θα απαντούσαν στους ισχυρισμούς των εναγόντων που περιέχονται στην Ένορκη Δήλωση που συνοδεύει την ένσταση τους.  Οι ενάγοντες έφεραν ένσταση στο αίτημα και το Δικαστήριο (με άλλη σύνθεση) αφού άκουσε και τις δύο πλευρές απέρριψε το αίτημα των εναγομένων για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης.

Κατά τις αγορεύσεις στην ακρόαση της επίδικης Αίτησης, ο κ.  Χρ.  Κοσιάρης εκ μέρους των εναγόντων – αιτητών, υπεστήριξε ότι οι διαφορές των διαδίκων πηγάζουν μέσα από το ίδιο πλαίσιο γεγονότων και αντιπαράθεσης και ως τούτου η καταχώρηση δύο αγωγών για τα ίδια επίδικα θέματα, συνιστά κατάχρηση της διαδικασίας.  Εφόσον, κατέληξε, η αγωγή με αριθμό 648/11 η οποία είναι προγενέστερη καλύπτει και τα θέματα της παρούσας αγωγής, η τελευταία θα πρέπει να απορριφθεί καθότι οι ενάγοντες «με παράλληλα ένδικα μέσα επιδιώκουν την επίτευξη του ίδιου και/ή όμοιου στόχου»

Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η θέση του κ.  Αρτέμη εκ μέρους των εναγόντων – καθ΄ ων η Αίτηση.  Εισηγήθηκε ότι η Αίτηση αφέθηκε χωρίς  υποστηρικτικό υλικό και άρα ατεκμηρίωτη, εφόσον η υποστηρίζουσα αυτήν ένορκη δήλωση καταρτίστηκε αντικανονικά από δικηγόρο η οποία μάλιστα δεν επεξηγεί για ποιο λόγο προχώρησε η ίδια αντί των εναγομένων στον καταρτισμό της.

Επί της ουσίας, υπεστήριξε ότι μπορεί και οι δύο αγωγές να είναι μεταξύ των ιδίων διαδίκων, να καλύπτουν χρονικά δοσοληψίες της ίδιας περιόδου αλλά τα γεγονότα και η φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι διαφορετικά και συνεπώς και τα επίδικα θέματα είναι διαφορετικά και ξεχωριστά μεταξύ τους.  Οι αγωγές αναφέρονται σε διαφορετικές δοσοληψίες.  Οι ενάγοντες, πρόσθεσε, αντί να καταχωρήσουν μία αγωγή και να αξιώνουν €160.000= περίπου, διαχώρισαν τα τιμολόγια και τις οφειλές και καταχώρησαν δύο αγωγές, την παρούσα με την οποίαν αξιώνουν €37.492,44 και την αγωγή αρ.  648/11 με την οποία αξιώνουν €73.381.13.  Ήταν τέλος η θέση του  ότι  κατάχρηση της διαδικασίας υπάρχει εκ μέρους των εναγομένων οι οποίοι καθυστερούν με διάφορα διαδικαστικά μέτρα την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης.

Η Δ. 19. Κ. 26 επί της οποίας στηρίζεται η Αίτηση έχει ως εξής:

“26.    The Court or a judge may, at any stage of the proceeding, order to be struck out or amended any matter in any indorsement or pleading which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial or the action”.

Έχει επανειλημμένα υποδειχθεί τόσο από την Κυπριακή όσο και την Αγγλική Νομολογία και από αυθεντίες, ότι οι πρόνοιες τόσο της προαναφερόμενης Διαταγής όσο και της Διαταγής 27. Καν.  3 η οποία αφορά την διαγραφή ολόκληρου του δικογράφου, θα πρέπει να ασκούνται με φειδώ.  Πρόσθετα στην Κύπρο η θεραπεία αυτή θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του Άρθρου 30 του Συντάγματος που καθιερώνει το δικαίωμα κάθε διαδίκου να προσφεύγει στο Δικαστήριο και να προβάλλει τις θέσεις του.  Σχετική είναι η υπόθεση In Re Pelmaco Development Ltd(1991) 1 ΑΑΔ 246, 255 στην οποία αναφέρθηκαν τα εξής:

«Η διαγραφή δικογράφου, και ιδιαίτερα δικογράφου με το οποίο ο διάδικος επικαλείται την άσκηση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο, το οποίο δικαιολογείται μόνο εφ΄ όσον το δικόγραφο κρίνεται αναντίλεκτα ανυπόσπαστο.  Διαφορετικά η διαγραφή θα συνεπαγόταν και παραβίαση του δικαιώματος διαδίκου να προσφύγει ενώπιον Δικαστηρίου στο οποίο δικαιούται να προσφύγει βάσει του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 30.1  του Συντάγματος».

Αλλά ακόμη και όπου η Έκθεση Απαίτησης δεν αποκαλύπτει αγώγιμο δικαίωμα λόγω παράλειψης αναφοράς σε ουσιώδη γεγονότα της υπόθεσης, το Δικαστήριο δεν απορρίπτει χωρίς άλλο την Αγωγή, αλλά μπορεί να δώσει άδεια Τροποποίησης του δικογράφου [Βλ.Annual Practice (1958) σελ.  575] όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

“And where the statement of claim in its present form discloses no cause of action because some material averment has been omitted, the court, while striking out the pleading, will not dismiss the action, but give the plaintiff leave to amend”.

Στο ίδιο σύγγραμμα στη σελ.  575 αναφέρεται ότι η Έκθεση Απαίτησης δεν διαγράφεται όπου και αποκαλύπτεται κάποια αιτία αγωγής όσο αδύνατη και εάν είναι η υπόθεση του Ενάγοντα.  Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας της αγωγής, δεν παρέχεται ευχέρεια για διαγραφή της, αν με την Έκθεση Απαίτησης προβάλλεται οποιοδήποτε ζήτημα που πρέπει να αποφασιστεί από το Δικαστήριο.

Αντίθετα, ξεκάθαρες περιπτώσεις διαγραφής αγωγής δυνάμει της Δ. 27 Καν. 3 μπορούν να αποτελέσουν απαιτήσεις όπου το Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να διατάξει την αιτούμενη  θεραπεία ή όπου αυτές αποτελούν δεδικασμένο [Βλ.  Annual Practice (1958) σελ. 575].

Οι προϋποθέσεις που το Δικαστήριο λαμβάνει υπ΄ όψιν στην έκδοση του δραστικού μέτρου απόρριψης αγωγής, συνοψίστηκαν στην υπόθεση Λοΐζος Λουκά ν.  Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Πολ.  Έφεση 4512, ημερ.  10.9.1999, ως ακολούθως:

«Προκύπτει από την εξέταση της Νομολογίας ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν στέργει σε ικανοποίηση αιτήματος για απόρριψη Αγωγής, για τον λόγο που προβλήθηκε, παρά μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι:

  1. Πράγματι το δικόγραφο του ενάγοντα δεν περιέχει έξω από κάθε αμφιβολία, αιτία Αγωγής, και
  2. Η Αγωγή δεν μπορεί να δικασθεί ύστερα από τροποποίηση που μπορεί νόμιμα το Δικαστήριο να επιτρέψει.

Διαφορετικά θα ήταν κενό γράμμα το Συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα εκάστου να προσφύγει στο Δικαστήριο για διάγνωση των δικαιωμάτων του σε συγκεκριμένη διαφορά.  Από την επισκόπηση της Νομολογίας διαφαίνεται μια σταθερή τάση φειδωλής χρήσης της εξουσίας για απόρριψη αγωγής που όπως η παρούσα, βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα».

Τούτων λεχθέντων επανέρχομαι στην υπό κρίση Αίτηση.

Η Έκθεση Απαίτησης αποκαλύπτει ως βάση αγωγής την κατ΄ ισχυρισμό παράβαση εκ μέρους των εναγομένων της συμφωνίας τους με τους ενάγοντες, βάσει της οποίας οι τελευταίοι εκτελούσαν ξυλουργικές εργασίες σε οικοδομές που έκτιζαν οι εναγόμενοι.  Το ποσό των €37.493,44 που αξιούται είναι, όπως προβάλλεται, οφειλόμενο υπόλοιπο από τις εν λόγω εργασίες, στη βάση τιμολογίων και/ή κατάστασης λογαριασμού.

Εφαρμόζοντας τις νομικές αρχές και την νομολογία κρίνω ότι το δικόγραφο των Εναγόντων και αιτία αγωγής αποκαλύπτει και είναι δομημένο σύμφωνα με τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας.  Δεν περιέχει αχρείαστα θέματα ούτε και επουσιώδη ώστε οι εναγόμενοι να πρέπει να απαντήσουν σ΄ αυτά και με αυτό τον τρόπο να εγείρονται άσχετα θέματα προ εκδίκαση με αποτέλεσμα να προκληθεί ταλαιπωρία και καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης καθώς και έξοδα.  Όπως καθορίζεται με την απόφαση Bowen L.J. στην υπόθεση Knowles v.Roberts 38, Ch. D.  270, το Δικαστήριο δεν θα πρέπει να υπαγορεύει στα μέρη πώς να συντάσσουν τα δικόγραφα και αυτός ο κανόνας θα πρέπει να τηρείται σαν ιερός.

Είναι παραδεκτό από τους Ενάγοντες ότι εναντίον των εναγομένων καταχώρησαν και την αγωγή αρ648/11 επίσης στο Ε.Δ.  Αμμοχώστου με την οποία αξιούν την πληρωμή του ποσού των €73.381,13. Η  προαναφερόμενη  αγωγή έχει ως βάση και πάλι την κατ΄ ισχυρισμόν παράβαση εκ μέρους των εναγομένων της μεταξύ των συμφωνίας. Όπως καταγράφεται στην υποστηρίζουσα την ένσταση στην παρούσα αγωγή  Ένορκη Δήλωση και όπως επεξηγήθηκε και από τον συνήγορο των εναγόντων κατά τις αγορεύσεις, οι ενάγοντες αξιούν συνολικά από τους εναγόμενους ποσά πέραν των €100.000=, για υπηρεσίες που τους πρόσφεραν κατά την περίοδο 2007 μέχρι και τα μέσα του 2011, σύμφωνα με τα απλήρωτα τιμολόγια που έχουν στην κατοχή τους.  Διαχώρισαν τα τιμολόγια  σε δύο ομάδες και θεώρησαν ορθό να καταχωρήσουν δύο αγωγές αντί μίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν καλύτερα την υπόθεση τους.  Από την μαρτυρία που προσκόμισαν οι ενάγοντες, διαφαίνεται ότι οι δύο αγωγές αφορούν διαφορετικές αξιώσεις βασιζόμενες επί διαφορετικών γεγονότων και υπηρεσιών της ίδιας μεν φύσης (ξυλουργικές εργασίες) που παρασχέθηκαν και στις δύο περιπτώσεις κατά την ίδια χρονική περίοδο.    Εν κατακλείδι τα επίδικα θέματα των δύο αγωγών είναι διαφορετικά.

Για όλους αυτούς τους λόγους που προσπάθησα να εξηγήσω, το αίτημα διαγραφής της Έκθεσης Απαίτησης δεν κρίνεται σαν δικαιολογημένο.

Ένα τελευταίο σχόλιο στην εισήγηση του κ.  Αρτέμη ότι η υποστηρίζουσα την Αίτηση Ένορκη Δήλωση είναι αντικανονική.

Είναι καλά γνωστό και νομολογημένο ότι τα γεγονότα που θεμελιώνουν κάθε ενδιάμεση αίτηση πρέπει, αν δεν προκύπτουν από την δικογραφία της υπόθεσης, να αποκαλύπτονται στις ενόρκους δηλώσεις που την συνοδεύουν [Loui Vuitton v.  Δέρμοσακ Λτδ κ.α. (1992) 1 ΑΑΔ 1453].  Τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να συμπληρώνονται από μαρτυρία που προσκομίζει ο αντίδικος για υποστήριξη της ένστασης του [Affif Yiamout κ.α.  vSchiffahrts Ges Elbe M. B. H. & Co (1994) 1 ΑΑΔ 191, 193].  Αλλά ούτε και γεγονότα που αναφέρονται σε άλλες ενδιάμεσες αιτήσεις μπορούν να συμπληρώσουν το κενό στη μαρτυρία.  Σχετική είναι η υπόθεση Demstar Limited v. Zim IsraelNavigation Co. Ltd κ.α. (1996) 1 ΑΑΔ 597, 603].

Ενόψει όμως της κατάληξης μου ότι η Αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί, το θέμα που ήγειρε ο κ.  Αρτέμης αποκτά πλέον ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και δεν θα το εξετάσω.

Δια ταύτα η Αίτηση απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος των εναγομένων – αιτητών και υπέρ των εναγόντων – καθ΄ ων η Αίτηση.  Τα έξοδα να υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και να εγκριθούν από το Δικαστήριο.  Τα έξοδα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.

(Υπ.:)…………………………………………

Στ.  Τσιβιτανίδου-Κίζη, Ε.Δ.

Source

Attorney General: 1st assault case dropped: 01-11-2007

Your Ref. Our. Ref. Ο.9-146/2007
Date: 1 November 2007

Attorney General of the Republic
Legal Services Office
1, Apellis Str, Nicosia

Honourable Sir,

RE: Criminal case no.572/2007 / Famagusta Police Constable v 1. Christoforos Karayiannas 2 Marios Karayiannas

We refer to the above matter and further wish to inform you as follows:

We are acting on behalf of our client Cornelius Desmond O’ Dwyer, the complainer in the above mentioned case, which was fixed for hearing before Famagusta’s District Court at Paralimni on the 30/10/2007.

The relevant witness summons, for our client to attend for examination, was served via his lawyers who were representing him until to date. Our client informed our office the week before the 30/10/2007 requesting that we ascertain from the Court as to whether the hearing of the relevant case was to begin in order that the necessary arrangements to fly from England could be made.

We communicated with the prosecuting officer handling the case, who informed us that she was going to apply for the case to be adjourned because she had another case before the same Court in which she had to examine a number of witnesses which had antecedence.

The prosecuting officer informed us that there was no need for the said witness to attend before the Court and further requested that we inform her of the dates that our client could be in Cyprus in order for the date to be fixed for hearing at that day. We informed her that our client is always prepared and willing to attend the Court at any time.

Accordingly we informed our client, who was already prepared and willing to attend the Court, not to come in Cyprus in order to avoid any unnecessary discomfort. We further asked form the prosecuting officer to inform us regarding the new date of the case.

However, yesterday we were notified by the prosecuting officer that one of your officers had filed a nolle prosequi (i.e informed the Court that the Crown intends that the proceedings shall not be continued) without giving us any proper explanation.

It is our client’s position that there isn’t any reason for a nolle prosequi to be filed and he intensely feels the need to attend the Court to give evidence as a witness.

Therefore, please inform us for the reasons this case was suspended and further proceed with the necessary proceedings in order to file a new criminal case against the abovementioned accused and inform us properly so as to arrange for the presence of our client at the hearing of the case.

Yours faithfully,

Georgiades & Mylonas
Advocates & Legal Consultants

CC: Ministry of Justice and Public Order
Nicosia

Police Headquarters, Department C
Nicosia

Famagusta district Attorney’s Office
Larnaca

Recorded at the Karayiannas office: 10-02-2006

Unfortunately, the next meeting in the Karayiannas office was not recorded, the battery failed on the camcorder. Because of the battery failure I had to go back and meet Marios Karayiannas and Michelle to cover the same detail as we had the day before, before my flight that afternoon. In this meeting, they think I’m crazy/stupid for asking the same questions however I leave the meeting reassured that compromises are possible if we’re still not happy we can have our money back and I’m sent away to discuss it with my wife in England.

At the Karayiannas Office Friday, February 10, 2006 around 9am. Present were Myself, Marios Karayiannas and Michelle Anglou.

Download mp3

Transcript:-

You have 10 minutes?
Yes come in. Yes
The pipe work for the kitchen..
Yes..
I told Michelle it’s in the wrong place it’s where the cooker should be.
We put the drainage pipe in everything when we are ready for the tiles. When we are ready for the tiles we have your order where you want the sink and everything and we bring all the pipes there.
So does that mean breaking down the floor again?
No there is no need to go down to the floor. Out to the side of the bricks. We go out because it is not a big pipe we have to make a 13cm conduit/concrete above from this floor we have 13cm conduit/concrete to put the tiles on. So in this conduit/concrete I will put the other pipe in the position you want.
OK. Because I remember Michelle said it was very important to let her know where the pipes go at the foundation stage, So it’s not so important now it can be a…
We put outside.
Its just less work its less work later on that its not that it cant be done
It just less work later on that’s all.
OK any question?
Yea, yea many.

The toilet, the downstairs toilet. I’m going on site now my flights at, I have to be at the airport at 3 I don’t have long but I’ll have to come back in two weeks I think to see how things are progressing. So the downstairs toilet how is the waste for that…
The waste pipe is going outside again from there to the wall going outside and going down.
I don’t know…are you on site today are you?
Listen it’s my responsibility to where this pipe. If you want toilet over there I put toilet. You understand?
Yea, I understand yea.

Ok, so the plan you had about the road, so I have to talk to my wife about it obviously as we said. Because many things have changed for me you know so on this trip so you have to…
What many things?
Well obviously the road plan changed. That changed since last time I was here.
It is my corner of the road outside from your house.
Yea but it changed from what you said last time.
It changed you mean about the bungalow houses of the bungalows, because I build two storey houses there?
Not only that. The road was to go up. As here. That was the plan that you gave us. The road where I was here was going up. So this has changed.
Yes this has changed.
So you have to go slow with me because as things change I have to then tell my wife what the changes are. So if I…
What you can explain to her about these changes that these thing there, these change because of the permission and the changes of the plans of the outside houses there. Because there this road here. You can explain to her. You have to understand you first to explain to her.
That’s right, that’s right I do. I have to understand it.
Not to go and explain other things.
No no…
You understand.
I don’t understand why it changed.
Why you don’t understand? Why you don’t understand Conor?
Because you gave me this and now it’s this.
It’s not in your house these things. It’s outside of the plot but I have to build some houses that I buy this plot to develop this plot that will to build my houses, in your plot I don’t make any changes. These are the things…in the mind.

So things that you said. Things that you said last time, things that you said last time have changed.
Ok I said these things, I said these things.
So only things that are in writing are good. So when you say that the downstairs toilet can be moved, this is not a problem. Then because it’s not in writing you know I have to know it’s not a problem.
Because you said that this would be a bungalow here and the road would go up there but it’s not in writing and I took that as not in writing and now it’s changed so I have to go a little bit slower. You see, so forgive me if I have to go slow. OK.

So you were proposing yesterday then, that because we are not happy now, that you said that this 6sq meters in 3 years time maybe you could give to us, did I understand that correctly?
Yes.
But that isn’t your problem though is it. That is neither here nor there to you. Your problem is the house there. It’s the road… So that really is no issue for you.
The issue is now being overlooked, when we bought the property…
What Marios is trying to explain is that he been given permission to change…
If I said to you because sometimes these are my. these are my problems sometimes when I or for example when I say some thing and change. I say to you I build bungalow. OK.
When because they change the plan, the permission of the government to me I build a 2 storey houses. OK. I mean I build a 2 storey houses. I don’t have a place here to build a bungalow if I build bungalow here I loose 1 house. You understand me now. A 2 storey house. If I say to you. You understand that?

You understand for me that only having one window here looking into my garden was not a problem now having two balconies coming down looking into my garden, that to me and my family was problem OK you understand the difference?
Yes I understand the difference.
Good OK.
OK. Discuss with your family what is your feeling and what is Sit down to think about it and we wait the answer from you. And this is your problem the 2 balconies looking into your plot, discuss with your family and come back to me say to me Mario’s this, this, this, this, advisor or say to us what we can do.

OK, so I will come back to you within 1 week by email and then I will return here within 2 weeks do you think any of the pipework will be done between now and 2 weeks.
The pipework, No.
What about the windows being blocked up.
The windows being block, Yes.

Let me just have a think now what else was different.
Do you have that list that we did the other day (to Michelle)
Of all the things that were going to be done.
You mean the form?
When we first sat here the other day
And we wrote a list of all the different things.

So you’re going up here are you are you building here now.
This road goes somewhere yep?
Yes it’s going out here
Yes and have you bought this land to build on now?
Listen It’s my…
I know it’s yours
Its my job if I buy this land for example.
Of course it’s your job. As a developer you want to make money you want to build it.
But it’s just nice to know.

Here is the area of the agricultural land. OK. Everywhere here.
I know it is at the moment.
We don’t know what is happening after three four years.
Right
If somebody come and build here understand or the zone change. They allow in this plot. Conor to build 1 house in each plot for the moment.
yep
After the changes of the zone. maybe somebody come to build houses the same like here.
For example I have the land here at the front now. In my plan to buy it to build houses to plan
You understand?
I go over in this area, I build all this I plan this houses. Now all the developers because (un-audable) everybody try because they hear from other people that they sell many houses many property, everybody come here to this area. The developer…
They might not build now. The zone might now be able to build now But they buy for the future.
For the future.
Do you understand?
Because you buy also this house for £163,000 now this house in this area is £180,000
This is why we rush to buy it. We knew this. This is why we rush to buy it.
Bravo, its good moving but I don’t understand your wife that is worried about the changes outside of your plot.

Well the difference is Marios
If I don’t make
Things that you say…
If I was not me,Conor. I don’t understand these things, because every time this is happening to me, from my experience you are not the first one, you are the 100 one. Do you understand?
Yea you’ve heard it….
You have your thinking about this. It’s good to don’t have other people to look into your property but I have this type but it is £300,000 each.

The trust between us Mario’s has been bruised. It has been bruised OK. What you said last time has now changed. OK.
We will go back and within one week I will see what my wife and me we can come up with and maybe we can come up with a solution, But I think the onus is on you and Karayiannas to rebuild that trust.

Listen my opportunity is to keep my clients happy always. You understand?
Well I’m not happy.
This is a family business, I’m not a big business and I want to loose clients or to send you back for example or to give you your money back like that. I don’t use this way. I don’t want to use this way.

But these are the people who don’t understand Conor. And I speak with them a lot of times.
And sometimes I have not very respectable people to me and because of one thing that I did change in the area or outside of the plot or because their neighbour they have dog for example they came in my office and say “Why these people they have dog in their own house”.

Sometimes. You understand that. You don’t have to do anything in your neighbours house.
Or one people for example want to run the plot without clothes????
This is their own problem. You understand?
I understand that Marios. The difference is that you said things yesterday that if it isn’t down on paper…
Some people because you say to me another one Some people they try to reduce the price of the house remember they came to me (speaking to Michelle Anglou) Remember that time?
Because I build not a house a bungalow…err..apartment. The next plot I build apartment for example another area. they buy the house for 180,000 from me and I buy the next plot 300,000 one piece of land to build apartment I pay 300,000.

Because I want to build apartment they came to my office back
And say to me no we want to reduce the price of the house because you build apartment.You came to Cyprus to warrant and have problem with people because you don’t like to be in your house over there it’s not good.

I understand and as a businessman I would be in exactly the same position as you.
You think like me.
The difference for me is Marios when you said something last time OK. We took that and then yesterday you say if it’s not in the contract then there is nothing you can do about it. So I just want to make sure…

You chose the house because I say to you I build bungalow next door?
Yes. Yes because we have a private garden Yes. Otherwise we take our time and we look elsewhere. But because there was no one overlooking us. We said straight away.

Conor, Conor, listen we got to stop because I have to go land registry office.
I understand.
You can discuss with you wife and your family explain to her what we discuss here.

Show her the pictures. I took pictures the other day from here and looking into our garden and the differences in that. My wife is not a difficult person don’t get that, that, because that, that, was not nice. But we are very hard working people and we wanted to buy a place where we could relax in the garden do what we want and not have balconies overlooking us.

If it’s a bungalow that’s next to you Conor when they get their title deeds they can..
They can build a second floor.
Build Above we have no control over that Conor as with this man here in few years time…
I have to go Land registry office.

Thank you for you time.
Discuss with your wife.
I will email you within one week and be back within two weeks.

I don’t have a problem giving you your money back, If you want to buy another place.
I’m not here to waste time in investments..
If you want to buy another place from another developer I don’t have a problem or another country. I will give you your money back.. You see how they work in other place. You see for me I say to you I build a bungalow but sometimes things change to me.

You should let your buyer know that then, you should let your buyers know when you come in that this plan that I have at home will change. You should let people know that, That is the…
I don’t know this Conor before when you close the agreement these thing coming later on.

This is dated 2004 also isn’t it
Yes
October 2004 you know I was here last year

Ok If I say to you Conor I build another 2 storey houses from the beginning before you..
Yep I take my time then and I look elsewhere that what I would do.
No before you book after the booking of the house. These things happen before after you close the agreement. It also happen before you close the house. If I know these things from the beginning I say to you this is the plan. OK.
See you in two weeks Thanks for your time
Have a nice trip