ΑΝΔΡΟΥ ΚΛΑΙΔΗ Temple Court Chambers: Case 47/2011

Adrianna Klaedes Andrew Klydes Andriana Kledi

Αρ. Αγωγής: 47/2011

Μεταξύ:

ΑΝΔΡΟΥ ΚΛΑΙΔΗ

Ενάγοντα

και

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΕΧΕΡΛΗ

Εναγόμενου

Αίτηση ημερομηνίας 14.11.2013 για επαναφορά αγωγής

10 Απριλίου, 2014

Εμφανίσεις:
Για Ενάγοντα/Αιτητή: κα Λοΐζου για δικηγορικό γραφείο Temple Court Chambers
Εναγόμενος/Καθ΄ ου η Αίτηση: παρών, αυτοπροσώπως

ΑΠΟΦΑΣΗ

Εισαγωγή

Στις 13.11.2013 και 10:30π.μ. η υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αγωγή ήταν ορισμένη για ακρόαση. Από το πρακτικό του Δικαστηρίου φαίνεται ότι ο Ενάγων δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο κατά την καθορισμένη ώρα παρά το ότι έγιναν επανειλημμένες σχετικές ανακοινώσεις. Στις 10:45π.μ. κατόπιν αιτήματος του Εναγόμενου, η αγωγή απορρίφθηκε λόγω μη προώθησης ένεκα της μη εμφάνισης του Ενάγοντα.

Με την παρούσα αίτηση που καταχωρήθηκε στις 14.11.2013 (στο εξής η «Αίτηση»), ο Ενάγων ζητά την επαναφορά της αγωγής. Η Αίτηση εδράζεται, μεταξύ άλλων, στη Δ.17 Θ.14(2), Δ.33 και Δ.48 Θ.1-9. Στην ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την Αίτηση, ο ενόρκως δηλών κ. Χρίστος Κοσιάρης, εξηγεί ότι είναι δικηγόρος και εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Ενάγοντα / Αιτητή.

Προσθέτει ότι στις 13.11.2013 εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 11:05π.μ. και ενημερώθηκε ότι η αγωγή είχε απορριφθεί καθ’ ότι δεν παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο κατά την ώρα που ήταν ορισμένη για ακρόαση. Προσθέτει επίσης ότι ενωρίτερα την ίδια μέρα βρισκόταν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστήριο Αμμοχώστου που συνεδριάζει στο Παραλίμνι, σε θανατική ανάκριση, και μετά το πέρας της διαδικασίας εκείνης μετέβη στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας όπου συνάντησε τους μάρτυρες που θα παρουσίαζε στην ακρόαση της παρούσας αγωγής. Αναφέρει επίσης ότι εκ παραδρομής, νόμιζε ότι η αγωγή ήταν ορισμένη στις 11:00π.μ. αντί στις 10:30π.μ. και η πλευρά του Ενάγοντα ήταν έτοιμη για ακρόαση την ημέρα εκείνη. Λέει ότι ο λόγος μη εμφάνισης των δικηγόρων του Ενάγοντα στο Δικαστήριο κατά την καθορισμένη ώρα ήταν η λανθασμένη εντύπωση τους αναφορικά με την ώρα ορισμού της αγωγής.

Συνεχίζει λέγοντας ότι, ως δικηγόροι του Ενάγοντα, έλαβαν όλα τα δέοντα μέτρα για την προώθηση της αγωγής και δεν επέδειξαν οποιαδήποτε αδιαφορία ή καταφρόνηση της Δικαστικής διαδικασίας.

Ο Εναγόμενος, ο οποίος εμφανίζεται προσωπικά, έφερε ένσταση στην υπό κρίση Αίτηση. Στην ένορκη δήλωση του ιδίου που συνοδεύει την ένσταση του, αναφέρει ότι η αγωγή ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 13.11.2013, και ώρα 10:30πμ και ότι έγιναν επανειλημμένες ανακοινώσεις για τον Ενάγοντα πριν η αγωγή απορριφθεί. Προσθέτει ότι ο ίδιος φρόντισε να είναι στο Δικαστήριο την καθορισμένη ώρα και ο Ενάγων δεν δικαιολογεί γιατί δεν άκουσε ή δεν έλαβε υπόψη την ώρα που καθόρισε το Δικαστήριο για την ακρόαση.

Τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρει ο Εναγόμενος τόσο στην ένορκη του δήλωση όσο και στην γραπτή αγόρευση του κατά την ακρόαση της Αίτησης, αναφορικά με το πρόσωπο του Ενάγοντα, δεν είναι σχετικά με την παρούσα διαδικασία και επομένως δεν θα απασχολήσουν το Δικαστήριο.

Οι δικηγόροι του Ενάγοντα ανέπτυξαν τη θέση τους σε γραπτή αγόρευση με αναφορά στα γεγονότα και τη σχετική νομολογία.

Νομικές Αρχές και Ανάλυση

Εν αρχή, αν και δεν έχει εγερθεί το θέμα από τον Εναγόμενο στην ένσταση του, θα εξετάσω κατά πόσο η παρούσα διαδικασία είναι ο δικονομικά ενδεδειγμένος τρόπος για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Διαπιστώνω ότι υπάρχει νομολογία η οποία εισηγείται ότι σε περιπτώσεις όπως η παρούσα, το δικονομικά ορθό διάβημα εναντίον της απόρριψης της αγωγής είναι η καταχώρηση έφεσης[1]. Ταυτόχρονα, υπάρχει όμως και νομολογία η οποία εισηγείται ότι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί και στα πλαίσια αίτησης επαναφοράς όπως στην παρούσα περίπτωση[2].

Οι διιστάμενες αυτές θέσεις αναγνωρίζονται και εξετάζονται στην Toumbouros Estates Ltd ν Ιωαννίδου κ.α. (1997)1(Γ) Α.Α.Δ. 1512 όπου αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

«Η απόφαση που μας απασχολεί εδώ και που παραμερίστηκε αργότερα από το πρωτόδικο δικαστήριο, δεν εκδόθηκε επί της ουσίας της διαφοράς, μετά την αξιολόγηση οποιουδήποτε αποδεικτικού υλικού, αλλά ερήμην των εφεσίβλητων. Σύμφωνα με τη νομολογία μας, την οποία παραθέτουμε πιο πάνω, το Δικαστήριο είχε εξουσία να παραμερίσει την απόφαση. Προχωρούμε μάλιστα να υπενθυμίσουμε πως όταν το Εφετείο της χώρας μας, αλλά και της Αγγλίας, έχει παράλληλη, με το πρωτόδικο δικαστήριο, δικαιοδοσία, όπως στην προκειμένη περίπτωση, αυτά εκφράζουν την άποψη πως είναι επιθυμητό να γίνεται πρώτα το διάβημα στο πρωτόδικο δικαστήριο.»

Στη βάση της πιο πάνω προσέγγισης, θεωρώ ότι η παρούσα διαδικασία είναι το ορθό διάβημα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και η Δ.33 Θ.5 είναι η αρμόζουσα δικονομική διάταξή για να υποστηρίξει το αίτημα. Συγκεκριμένα, η Δ.33 Θ.5 προνοεί ότι:

«Any judgment obtained where one party does not appear at the trial may in a proper case be set aside by the Court upon such terms as may seem fit, upon an application made within fifteen days after the trial.»

Αναφορικά δε με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μπορεί ασκηθεί η διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου υπέρ της έγκρισης του αιτήματος, παραπέμπω στην Ανδρέου ν Ελληνικής Τράπεζας Λτδ (2003)1Γ Α.Α.Δ. 1596 όπου αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

«Στην περίπτωση παράλειψης του εναγόμενου να εμφανιστεί κατά τη δίκη, δεν εγείρεται θέμα αποκάλυψης της υπεράσπισης του εφόσον αυτή έχει καταχωριστεί. Το κρίσιμο ερώτημα στην περίπτωση εκείνη είναι κατά πόσο η απουσία του υποδηλώνει εγκατάλειψη της υπεράσπισης του ή αδιαφορία για προώθηση της.»

Θεωρώ ότι τα όσα αναφέρθηκαν στην Ανδρέου ν Ελληνικής Τράπεζας Λτδ (ανωτέρω) ισχύουν κατ’ αναλογία και σε περιπτώσεις παράληψης του ενάγοντα να εμφανιστεί κατά την ακρόαση και συνακόλουθης απόρριψης της αγωγής λόγω μη προώθησης.

Βεβαίως η δυνατότητα επαναφοράς αγωγής η οποία απορρίπτεται λόγω μη προώθησης δεν επιτρέπεται να επενεργεί εις βάρος της αρχής της τελεσιδικίας και του περί δικαίου αισθήματος και το Δικαστήριο πρέπει να προσμετρήσει το γεγονός αυτό στην απόφαση του.

Στην παρούσα περίπτωση, ο μοναδικός λόγος απόρριψης της αγωγής ήταν η παράλειψη του Ενάγοντα να προσέλθει στο Δικαστήριο την καθορισμένη ώρα της ακρόασης. Όμως σημειώνω τη θέση του Ενάγοντα ότι εμφανίστηκε τελικά στο Δικαστήριο με ολιγόλεπτη καθυστέρηση, στις 11:05π.μ. αντί στις 10:30π.μ. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι προσήλθαν στο Δικαστήριο οι δικηγόροι του Ενάγοντα με αυτή την καθυστέρηση δεν αμφισβητήθηκε άμεσα από τον Εναγόμενο με την ένσταση του.

Διαπιστώνω επίσης ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση από μέρους του Ενάγοντα η οποία να προσμετρά με οποιοδήποτε τρόπο εναντίον του ή να συνιστά λόγο απόρριψης του αιτήματος[3]. Υπενθυμίζω ότι η αγωγή απορρίφθηκε στις 13.11.2013 και η παρούσα Αίτηση καταχωρήθηκε στις 14.11.2013 την αμέσως επόμενη ημέρα και εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπει η Δ.33 Θ.5.

Η άμεση καταχώρηση της παρούσας Αίτησης συνηγορεί, κατά την άποψη μου, υπέρ των θέσεων του Ενάγοντα ότι στις 13.11.2013 η πλευρά του ήταν έτοιμη για ακρόαση, ότι η καθυστέρηση στην εμφάνιση τους την καθορισμένη ώρα ήταν ολιγόλεπτη και αποτέλεσμα καλόπιστου λάθους από μέρους των δικηγόρων του.

Παρά την αμφισβήτηση που τυγχάνουν από την πλευρά του Εναγόμενου, θεωρώ ότι οι λόγοι που προβλήθηκαν για την μη έγκαιρη εμφάνιση του Ενάγοντα στο Δικαστήριο στις 13.11.2013 φαίνονται λογικοί και κρίνονται ανθρώπινοι.

Επιπλέον, η διαγωγή του Ενάγοντα δεν είναι τέτοια που να συνιστά ασύγγνωστη αδιαφορία για την υπόθεση του ή για το θεσμό της δικαιοσύνης. Αντίθετα, κατά την άποψη μου, το δικαίωμα του Εναγόμενου να ακουστεί θα πρέπει, στην παρούσα περίπτωση, να υπερισχύσει της παράλειψης του να εμφανιστεί στο Δικαστήριο την καθορισμένη ώρα της ακρόασης.

Κατάληξη

Με δεδομένα όλα τα πιο πάνω, καταλήγω ότι η διακριτική μου ευχέρεια πρέπει να ασκηθεί υπέρ της έγκρισης του αιτήματος του Ενάγοντα.

Η Αίτηση επιτυγχάνει και εκδίδεται διάταγμα επαναφοράς της αγωγής.

Εντούτοις, παρά την επιτυχία της Αίτησης, δεν θεωρώ ότι τα έξοδα της επίδικης Αίτησης πρέπει να επιδικαστούν υπέρ του Ενάγοντα. Εφόσον ο Εναγόμενος εμφανίζεται αυτοπροσώπως και δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, δεν εκδίδεται καμία διαταγή για έξοδα.

(Υπ.) ………..
Γ. Κυθραιώτου-Θεοδώρου, Ε.Δ.

Πιστό Αντίγραφο

Πρωτοκολλητής

[1] Σχετικές οι Terzian v Liberty Life Insurance Ltd (2007) 1B Α.Α.Δ. 1283, Σοφοκλέους κ.α. ν Alfa Bank Ltd (2009)1Β Α.Α.Δ. 818.
[2] Σχετικές οι Θεοδώρου ν Θεοδώρου (1996)1(Α) Α.Α.Δ. 66, Χρυσάνθου κ.α. ν Mariala Construction Limited (1996)1B A.A.Δ. 1129 και The Annual Practice 1958, σελ 832.
[3] Σχετική η Κοντός ν Του Πλοίου “Denise” (1991)1 A.A.Δ.293

Source

201 thoughts on “ΑΝΔΡΟΥ ΚΛΑΙΔΗ Temple Court Chambers: Case 47/2011”

 1. My wife and i have been so relieved when Michael managed to finish up his studies via the precious recommendations he obtained using your web site. It is now and again perplexing just to be giving away guides many people could have been making money from. And we consider we’ve got the blog owner to appreciate because of that. All the explanations you’ve made, the easy blog menu, the friendships you assist to create – it’s all awesome, and it’s assisting our son and our family consider that that concept is awesome, and that’s exceptionally fundamental. Many thanks for all!

 2. I’m just commenting to let you be aware of of the extraordinary discovery my cousin’s daughter enjoyed going through your site. She discovered lots of issues, most notably how it is like to have a very effective giving mindset to have many others just gain knowledge of certain extremely tough matters. You really did more than our desires. Many thanks for distributing the important, healthy, educational and as well as easy thoughts on the topic to Gloria.

 3. Today, taking into consideration the fast chosen lifestyle that everyone is having, credit cards get this amazing demand throughout the market. Persons out of every arena are using credit card and people who not using the credit card have prepared to apply for just one. Thanks for spreading your ideas in credit cards. https://impotencemedi.com impotence pills

 4. I mastered more interesting things on this fat reduction issue. One particular issue is a good nutrition is tremendously vital while dieting. A tremendous reduction in bad foods, sugary ingredients, fried foods, sweet foods, pork, and bright flour products can be necessary. Possessing wastes bloodsuckers, and wastes may prevent desired goals for shedding fat. While a number of drugs quickly solve the condition, the terrible side effects will not be worth it, and in addition they never supply more than a short-lived solution. This can be a known indisputable fact that 95% of diet plans fail. Many thanks sharing your notions on this web site. https://osteoporosismedi.com osteoporosis drugs over the counter for sale

 5. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!|

 6. I have read a few just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot attempt you put to create one of
  these wonderful informative web site.

 7. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.
  You have some really good posts and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.

  Cheers!

 8. Thanks for the auspicious writeup. It in truth used to be a
  entertainment account it. Glance complex to more delivered agreeable from you!

  By the way, how could we be in contact?

 9. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any points or suggestions? With thanks

 10. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be
  on the web the easiest thing to be aware of. I say to you,
  I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know
  about. You managed to hit the nail upon the top as well as
  defined out the whole thing without having side
  effect , people can take a signal. Will probably be back to get more.

  Thanks

 11. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to
  shoot you an email. I’ve got some suggestions for your
  blog you might be interested in hearing. Either way,
  great site and I look forward to seeing it grow over time.

  asmr 0mniartist

 12. Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i
  thought i could also create comment due to this sensible paragraph.
  0mniartist asmr

 13. Ucuz Takipçi Alarak Fenomen Olabilirsin

  Instagram da artık basit bir halde fenomen olabilirsiniz.
  Takipçilerinizi hızlı ve etken bir şekilde arttırmak istiyor musunuz?
  hemen bu siteye giriş yaparak tüm takipçi hizmetlerinden hızlı bir şekilde faydalanabilirsiniz.
  Sizlere en kaliteli takipçi sistemlerini sunarak, kısa
  vakit arasında istediğiniz kadar takipçi gönderimi yapıyor.

  Sitede yer alan ucuz takipçi satın al hizmetinden faydalanarak arzu ettiğiniz kadar takipçiye ulaşabilirsiniz.
  Bu site sizden aslabir şekilde hesap şifresi istemiyor.
  sadece kullanıcı isminiz ehil oluyor. uzun zamandır bu mevzuda hizmet veren bir
  site olarak, sizlere en kaliteli ve güvenilir takipçi
  hizmetlerini sunuyor. Siteye tek tıkla giriş yaparak arzu ettiğiniz kadar takipçiyi hesabınıza gönderebilirsiniz.
  Tamamen rahat yöntemlerle dilediğiniz kadar takipçiye ulaşabiliyorsunuz.

 14. This is really fascinating, You’re a very skilled blogger.

  I’ve joined your feed and look ahead to in search of extra of your great post.

  Additionally, I’ve shared your site in my social networks 0mniartist asmr

 15. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 16. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both
  equally educative and interesting, and let me tell you,
  you have hit the nail on the head. The problem is something which too
  few men and women are speaking intelligently about.

  Now i’m very happy I came across this in my
  search for something concerning this.

 17. Everything is very open with a very clear clarification of the
  challenges. It was truly informative. Your website is very useful.
  Thanks for sharing!

 18. Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your site on my
  iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here
  and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at
  how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..

  Anyways, wonderful site!

 19. I think this is among the most vital info for me.
  And i am glad reading your article. But should remark on some
  general things, The site style is ideal, the articles
  is really nice : D. Good job, cheers

 20. Having read this I thought it was really informative.

  I appreciate you spending some time and energy to put this content
  together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments.

  But so what, it was still worth it!

 21. Hc care ile ne iyi leke kremine sahip olarak cildinize önem
  vermek için artık geç değil!
  Cilt lekelerine karşı benzersiz bir ürün olduğunu iddia
  ediyoruz, hc her konuda olduğu gibi leke kremi konusundada sizlere benzersiz kalitesini sunmaktan gurur
  duyuyor.

 22. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just
  sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly
  enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger
  but I’m still new to the whole thing. Do you have
  any tips and hints for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 23. Greate post. Keep posting such kind of info on your page.
  Im really impressed by it.
  Hi there, You have performed a great job. I’ll definitely digg it and
  in my view recommend to my friends. I am confident they will
  be benefited from this web site.

 24. Having read this I thought it was really enlightening.
  I appreciate you taking the time and effort to put this article together.
  I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

 25. Normally I don’t learn post on blogs, but I wish to say
  that this write-up very forced me to take a look
  at and do so! Your writing taste has been amazed me.
  Thank you, very nice post.

 26. Нормалізація потенції травами можлива, якщо патологія знаходиться на початкових етапах розвитку. Для чоловічої сили рекомендується трава дубровника. Також для чоловічого здоров’я і для поліпшення потенції передбачений великий список лікарських трав. У природі є величезний вибір рослин, які надають гарний вплив на чоловіче здоров’я. Некоторые лекарства оказывают воздействие не напрямую на эрекцию. Это препараты общего характера, влияние которых имеет больше психологический характер. Их применяют для дополнения к основному лечению. Как правило, основой подобных средств является йохимбин. Такие препараты помогут восстановить потенцию, спровоцированную вегетососудистой дистонией. https://elliotttiwl431986.bcbloggers.com/3521349/очень-сильный-возбудитель-для-женщин-отзывы Компания “SexyLife” предлагает вам решение – препараты для повышения потенции. Весь продукт, который вы видите на сайте, является проверенным и сертифицированным. При диагностированной эректильной дисфункции нужно обратиться к врачу. Чтобы вылечить такое состояние, понадобятся лекарства или хирургическая терапия.

 27. Good website! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *